Punitive články UCMJ

Článek 92 - Nedodržení příkazu nebo nařízení

James Sims / Wikimedia Commons / PD

Text .

"Každá osoba, na kterou se vztahuje tato kapitola,

(1) poruší nebo nedodrží jakýkoli zákonný obecný příkaz nebo nařízení;

(2) mít znalost jakéhokoli jiného zákonného příkazu vydaného členem ozbrojených sil, jehož je povinností poslouchat, nedodržuje pořádek; nebo

(3) je při plnění svých povinností zanedbatelný; bude potrestán, jelikož soudní dvůr může směřovat. "

Prvky.

(1) Porušení nebo nedodržení zákonného obecného nařízení nebo nařízení .

a) že ve skutečnosti existuje určitá zákonná obecná nařízení nebo nařízení;

(b) povinnost obviněného poslouchat; a

(c) obviněný porušil nebo nedodržel příkaz nebo nařízení.

(2) Nedodržení jiné zákonné objednávky .

(a) že člen ozbrojených sil vydal určitý zákonný příkaz;

b) obviněný měl o objednávce znalost;

c) povinnost obviněného poslouchat pořádek; a

(d) Obviněný neplnil příkaz.

(3) zbytečné při plnění povinností .

a) že obviněný měl určité povinnosti;

b) obviněný věděl nebo měl rozumně vědět o povinnostech; a

(c) obviněný byl (úmyslně) (zanedbáváním nebo zavinutou neúčinností) v plnění těchto povinností zanedbán.

Vysvětlení.

(1) Porušení nebo nedodržení zákonného obecného nařízení nebo nařízení .

a) obecnými příkazy nebo nařízeními jsou takové příkazy nebo předpisy obecně použitelné pro ozbrojené síly, které řádně zveřejňují předseda nebo ministr obrany, doprava nebo vojenské oddělení a tyto příkazy nebo předpisy obecně použitelné pro velitelství z důstojníka, který je vydává, v celém příkazu nebo v jeho konkrétním pododdílu, které vydává:

(b) obecný příkaz nebo nařízení vydaný velitelem pravomocí podle čl. 92 odst. 1 si zachovává svůj charakter jako obecný příkaz nebo nařízení, když jiný důstojník převezme velení do doby, než uplyne z vlastních podmínek nebo je zrušen samostatnou žalobou, pokud je vydáván důstojníkem, který je velitelem nebo velitelem vlajky velení a velením, převezme jiný důstojník, který není generálním nebo vlajkovým důstojníkem .

(c) Obecné nařízení nebo nařízení je zákonné, pokud to není v rozporu s ústavou, zákony Spojených států nebo zákonnými nadřazenými příkazy nebo z nějakého jiného důvodu je nad pravomocí úředníka, který je vydal. Viz diskusi o zákonnosti v odstavci 14c odst. 2 písm. A) .

d) znalosti . Znalost obecného nařízení nebo nařízení nemusí být tvrzena ani prokázána, protože znalost není součástí tohoto přestupku a nedostatek znalostí nepředstavuje obranu.

e) Vymahatelnost . Ne všechna ustanovení obecných nařízení nebo nařízení mohou být uplatněna podle čl. 92 odst. 1. Předpisy, které poskytují pouze obecné pokyny nebo rady pro výkon vojenských funkcí, nemusí být podle čl. 92 odst. 1 vymahatelné.

(2) Porušení nebo nedodržení jiné zákonné objednávky .

a) Oblast působnosti . Ustanovení čl. 92 odst. 2 zahrnuje všechny ostatní zákonné příkazy, které mohou vydat členové ozbrojených sil, jejichž porušení není podle článku 90 , 91 nebo 92 odst. 1 uloženo. Zahrnuje porušení písemných předpisů, které nejsou obecnými předpisy. Viz také výše uvedený pododstavec (1) (e).

(b) Znalosti . Aby byl tento vinný vinen, musí mít osoba skutečné znalosti o objednávce nebo nařízení. Znalost řádu lze doložit nepřímými důkazy.

c) Povinnost dodržovat pořadí .

(i) od nadřízeného . Člen jedné ozbrojené síly, který má postavení vyššího člena jiné ozbrojené síly, je nadřízeným členem, který má pravomoc vydat příkazy, které má tento člen povinen poslouchat za stejných okolností jako pověřený důstojník jedné ozbrojené síly nadřízeného pověřeného člena jiného ozbrojeného síla pro účely článků 89 a 90 . Viz odstavec 13c (1) .

(ii) od jednoho ne nadřízeného . Nedodržení zákonného řádu osoby, která není nadřízeným, je trestným činem podle čl. 92 odst. 2 za předpokladu, že obviněný má povinnost poslouchat pořádek, jako je rozkaz vydaný strážcem nebo členem policie ozbrojených sil.

Viz odst. 15b odst. 2 , jestliže byl příkaz vydán rozkazem, nepodmíněným nebo drobným důstojníkem při výkonu funkce.

(3) zbytečné při plnění povinností .

a) Povinnost . Clo může být uloženo smlouvou, statutem, nařízením, zákonným pořádkem, standardním provozním postupem nebo zvykem služby.

(b) Znalosti . Skutečná znalost povinností může být doložena nepřímými důkazy. Skutečné poznatky nemusí být uvedeny, pokud by jednotlivec měl rozumně vědět o povinnostech. To lze prokázat předpisy, školením nebo provozními manuály, zvyklostmi služby, akademickou literaturou nebo svědectvím, svědectvím osob, které zastávaly podobné nebo vyšší postavení nebo podobné důkazy.

(c) Zbytečné . Osoba je při plnění povinností zanedbána, když tato osoba úmyslně nebo z nedbalosti nesplní své povinnosti nebo když je tato osoba vykonává vinativně neúčinným způsobem. "Záměrně" znamená záměrně. I t se odvolává na čin vědomě a úmyslně, konkrétně zamýšlíme přirozené a pravděpodobné následky tohoto činu. "Zanedbatelně" znamená jednání nebo opomenutí osoby, která je povinna používat řádnou péči, která vykazuje nedostatek takové míry péče, kterou by rozumně obezřetná osoba vykonávala za stejných nebo podobných okolností. "Nevhodná neefektivnost" je neúčinnost, pro kterou neexistuje žádná rozumná nebo spravedlivá výmluva.

d) Ineptitude . Osoba není při plnění povinností zanedbatelná, jestliže neplnění těchto povinností je způsobeno spíše neúctou než úmyslností, nedbalostí nebo zaviněnou neúčinností a nemusí být podle tohoto článku účtováno jinak jinak potrestáno. Například rekrut, který se ve zkouškách důstojně snažil během výcviku pušek a během záznamu střelby, není při plnění úkolů zbytečný, pokud se nábor nedokáže kvalifikovat se zbraní.

Malý zahrnutý přestupek.

Článek 80 - pokusy

Maximální trest .

(1) Porušení nebo nedodržení zákonné obecné objednávky nebo nařízení . Neschopné propuštění, propadnutí veškerých platů a příspěvků a omezení na 2 roky.

(2) Porušení nedodržení jiného zákonného řádu . Špatné chování, propadnutí veškerých platů a příspěvků a omezení na 6 měsíců.

Poznámka: U výše uvedených bodů 1 a 2 se výše stanoveného trestu nevztahuje na následující případy: jestliže v případě neexistence nařízení nebo nařízení, které bylo porušeno nebo které nebylo dodrženo, by obviněný podléhal stejným skutečnostem odsouzení za jiný konkrétní trestný čin, pro který je stanoven menší trest; nebo jestliže porušení nebo nedodržení je porušením omezení uloženým v důsledku příkazu. V těchto případech je maximální trestem to, že výslovně předepisuje jiný důvod pro tento konkrétní přestupek.

(3) zbytečné při plnění povinností .

(A) Zanedbáním nebo zavinutou neúčinností . Propadnutí dvou třetin platu za měsíc po dobu 3 měsíců a odložení na 3 měsíce.

(B) Willful . Špatné chování, propadnutí veškerých platů a příspěvků a omezení na 6 měsíců.

Další článek > Článek 93 - Trest a týrání>

Výše uvedené informace z příručky pro Court Martial, 2002, kapitola 4, odstavec 16